Ľudia

JUDr. Štefan Detvai

JUDr. Štefan Detvai

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval v roku 1969 a kde získal aj titul Juris doctor.

Po skončení štúdia nastúpil pracovať ako advokátsky koncipient (čakateľ) v Krajskom združení advokátov v Bratislave, kde neskôr v rokoch 1972 až 1990 pôsobil ako advokát.

V roku 1990 viedol komisiu pre prípravu nového zákona o advokácii. V rokoch 1990 až 2010, po opakovanom znovuzvolení, zastával funkciu predsedu Slovenskej advokátskej komory. V priebehu výkonu funkcie predsedu Slovenskej advokátskej komory bol zároveň jedno volebné obdobie aj členom Súdnej rady SR a bol členom Vedeckých rád Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte Univerzity v Trnave.

Právne služby poskytuje v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, občianskeho práva, trestného práva pokiaľ ide o prípady súvisiace s podnikaním, pracovného práva, práva cenných papierov, zmenkového a šekového práva, energetiky a dopravy.

Zároveň je členom Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave.

JUDr. Zoltán Ludik

JUDr. Zoltán Ludik

Po štúdiu skončenom v roku 1980 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal titul Juris doctor v roku 1981. V roku 1980 nastúpil na Krajský súd v Bratislave ako súdny čakateľ. V roku 1981 sa stal advokátskym koncipientom a od roku 1983 sa stal advokátom. Do roku 1991 bol členom Krajského združenia advokátov. V roku 1990 sa podieľal na príprave návrhu zákona o advokácii.

Dr. Ludik je zakladajúcim členom advokátskej kancelárie Detvai Ludik Malý Udvaros. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, finančného práva, správneho práva a rodinného práva. Občiansko-právne žaloby, správno-právne žaloby vrátane uplatňovania náhrady škody pôsobenej pri výkone verejnej moci. Uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam vrátene určovacích žalôb a vo veciach výkonu záložného práva. Zastupovanie klientov pred rozhodcovskými súdmi.

V práci sa orientuje, popri občianskom práve, na bankové, daňové a poistné právo, vrátane zastupovania bánk, poisťovní, leasingových spoločností, správa pohľadávok, fúzie a rozdeľovanie finančných inštitúcií, finančno-právne úkony osobitnej povahy. Zastupovanie klientov z prostredia automobilového priemyslu.

V súčasnosti je členom Slovenskej advokátskej komory a viacerých medzinárodných organizácií združujúcich advokátov: DACH - Europäische Anwaltsvereinigung, ABA - American Bar Association, IBA - International Bar Association a ďalších.

Od roku 1992 pôsobil niekoľko volebných období v Revíznej komisii Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti je členom disciplinárnej komisie

Mgr. Jakub Malý

Mgr. Jakub Malý

Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas štúdia pôsobil ako právny asistent od roku 2005. Ako súčasť tímu DETVAI LUDIK MALÝ UDVAROS pôsobí od roku 2008, od roku 2014 ako partner.

Radí klientom v oblasti automobilové priemyslu a ťažkého priemyslu, zdravotníctva a farmácie, bankovníctva a financií. Vo svojej praxi sa mimo iné sústredí na problematiku bankového a nebankového financovania podnikov, fúzií a akvizícii (M&A), poisťovníctva, pracovného práva, odmeňovania a zamestnaneckých systémov spoluúčasti. Úspešne zastupoval klientov vo viacerých vysokoprofilových súdnych sporoch.

Je členom Slovenskej advokátskej komory a viacerých medzinárodných organizácií združujúcich advokátov: DACH - Europäische Anwaltsvereinigung, ABA - American Bar Association, IPBA - Inter-Pacific Bar Association.

Pôsobí ako člen dozornej rady spoločnosti pôsobiacej v petrochemickom priemysle a predseda dozornej rady spoločnosti pôsobiacej v oblasti dopravnej infraštruktúry.

V rámci pro bono aktivít radí viacerým združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

Právnici

Na tejto časti sa pracuje.

Administratíva

Na tejto časti sa pracuje.
VYKROČTE. STOJÍME PRI VÁS.