Právne služby

Venujeme sa komplexnému právnemu poradenstvu, pripravujeme právne analýzy a rozbory, spisujeme zmluvy a dohody všetkého druhu ako aj iné právne listiny a dokumenty. Máme bohaté skúsenosti v agende nehnuteľností, venujeme sa i problematike daní, duševného vlastníctva a autorského práva.

Zastupovanie klientov

Klientov zastupujeme v konaní pred všeobecnými súdmi v občianskom, trestnom konaní ako aj v správnom konaní, pred rozhodcovskými súdmi, Ústavným súdom SR aj pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Právne služby poskytujeme klientom v celom rozsahu v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom, maďarskom a ruskom.

Právne služby poskytujeme i na území Českej republiky s výnimkou trestného práva. V takomto prípade kontakt klienta s advokátom je možný aj priamo v našej kancelárii v Bratislave. Okrem toho však spolupracujeme v Českej republike aj s renomovanými advokátskymi kanceláriami.

Spolupráca

S cieľom poskytovať naozaj komplexné služby našu činnosť vykonávame v súčinnosti s notármi, exekútormi, daňovými poradcami, audítormi a patentovými zástupcami. V prípade potreby zabezpečíme klientom i preklady , vrátane úradných rôznych dokumentov.

Právne zastúpenie v zahraničí

Na základe dlhé roky budovanej medzinárodnej spolupráce s partnerskými advokátskymi kanceláriami v ďalších krajinách, predovšetkým v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických sme schopní zabezpečiť poradenstvo a sprostredkovať advokátske zastupovanie prakticky na každom mieste na svete.