JUDr. Zoltán Ludik (1956)

číslo registrácie v Slovenskej advokátskej komore 0335

Po štúdiu skončenom v roku 1980 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal titul Juris doctor v roku 1981. V roku 1980 nastúpil na Krajský súd v Bratislave ako súdny čakateľ. V roku 1981 sa stal advokátskym koncipientom a od roku 1983 sa stal advokátom. Do roku 1991 bol členom Krajského združenia advokátov. V roku 1990 sa podieľal na príprave návrhu zákona o advokácii.

Dr. Ludik je zakladajúcim členom advokátskej kancelárie Detvai Ludik Malý Udvaros. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, finančného práva, správneho práva a rodinného práva. Občiansko-právne žaloby, správno-právne žaloby vrátane uplatňovania náhrady škody pôsobenej pri výkone verejnej moci. Uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam vrátene určovacích žalôb a vo veciach výkonu záložného práva. Zastupovanie klientov pred rozhodcovskými súdmi.

V práci sa orientuje, popri občianskom práve, na bankové, daňové a poistné právo, vrátane zastupovania bánk, poisťovní, leasingových spoločností, správa pohľadávok, fúzie a rozdeľovanie finančných inštitúcií, finančno-právne úkony osobitnej povahy. Zastupovanie klientov z prostredia automobilového priemyslu.

V súčasnosti je členom Slovenskej advokátskej komory a viacerých medzinárodných organizácií združujúcich advokátov: DACH - Europäische Anwaltsvereinigung, ABA - American Bar Association, IBA - International Bar Association a ďalších.

Od roku 1992 pôsobil niekoľko volebných období v Revíznej komisii Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti je členom disciplinárnej komisie

Jazykové znalosti: nemecký, anglický a maďarský jazyk.