JUDr. Štefan Detvai (1945)

číslo registrácie v Slovenskej advokátskej komore 0001

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval v roku 1969 a kde získal aj titul Juris doctor.

Po skončení štúdia nastúpil pracovať ako advokátsky koncipient (čakateľ) v Krajskom združení advokátov v Bratislave, kde neskôr v rokoch 1972 až 1990 pôsobil ako advokát.

V roku 1990 viedol komisiu pre prípravu nového zákona o advokácii. V rokoch 1990 až 2010, po opakovanom znovuzvolení, zastával funkciu predsedu Slovenskej advokátskej komory. 
V priebehu výkonu funkcie predsedu Slovenskej advokátskej komory bol zároveň jedno volebné obdobie aj členom Súdnej rady SR a bol členom Vedeckých rád Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte Univerzity v Trnave.

Právne služby poskytuje v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, občianskeho práva, trestného práva pokiaľ ide o prípady súvisiace s podnikaním, pracovného práva, práva cenných papierov, zmenkového a šekového práva, energetiky a dopravy.

Zároveň je členom Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave.

Jazykové znalosti: nemecký, maďarský a ruský jazyk