JUDr. Ladislav Udvaros (1949)

číslo registrácie v Slovenskej advokátskej komore 1666.

Po štúdiu skončenom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal titul doktor práv v roku 1978.

V rokoch 1973 - 1976 bol advokátskym koncipientom a od roku 1977 bol zapísaný ako advokát v Krajskom združení advokátov v Bratislave.

V roku 1990 sa podieľal na príprave návrhu zákona o advokácii.

Dr. Udvaros je zakladajúcim členom advokátskej kancelárie Detvai Ludik Malý Udvaros. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva nadnárodným klientom v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva týkajúcom sa nehnuteľností. 
V práci sa orientuje aj na transportné a poistné právo, vrátane náhrady škody v doprave, právo duševného vlastníctva, na problematiku farmaceutického priemyslu .
Venuje sa zastupovaniu klientov v súdnych / rozhodcovských konaniach, vrátane konkurzného práva.

V súčasnosti je členom Slovenskej advokátskej komory a DACH Europäische Anwaltsvereinigung. Od r. 1992 do roku 2010 bol členom Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory. V rámci Slovenskej advokátskej komory sa venuje medzinárodnej spolupráci národných komôr.

Jazykové znalosti: nemecký, anglický a maďarský jazyk.