JUDr. Jozef Malý (1957)

číslo registrácie v Slovenskej advokátskej komore 0595.

V rokoch 1976 až 1980 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde následne aj získal v roku 1982 titul doktor práv.

Pred vstupom do advokácie v roku 1991 pracoval ako právnik pre Ministerstvo financií/Slovenský cenový úrad, Ústav národného zdravia mesta Bratislavy a Slovenský ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy. 
Počas celej profesionálnej kariéry sa pri rôznych príležitostiach venoval aj prednáškovej činnosti na právne témy.

S výnimkou zastupovania v trestných veciach poskytuje právne služby v celom ich spektre, predovšetkým však v oblasti občianskeho práva, práva obchodných spoločností a obchodného práva, pracovného práva, práva cenných papierov, poisťovníctva a bankovníctva a správy a prevodov nehnuteľností.
Počas svojej profesionálnej činnosti nadobudol bohaté skúsenosti pri riešení problémov a zastupovaní klientov z radov nadnárodných spoločností ale aj menších podnikateľov a fyzických osôb.
Klientom poskytuje služby s využitím elektronického podpisu, čo zásadne znižuje administratívne náklady.

Je členom Slovenskej advokátskej komory kde pracuje v disciplinárnej komisii. Okrem toho pôsobí alebo pôsobil v rôznych profesionálnych združeniach ako American Bar Association, International Bar Association, DACH Europäische Anwaltsvereinigung, Inter-Pacific Bar Association.

Jazykové znalosti: okrem slovenčiny, ktorá je jeho materinským jazykom komunikuje v jazyku českom, anglickom, nemeckom a ruskom