Ľudia

Partneri
Právnici
Administratíva

JUDr. Štefan Detvai

JUDr. Štefan Detvai

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval v roku 1969 a kde získal aj titul Juris doctor.

Po skončení štúdia nastúpil pracovať ako advokátsky koncipient (čakateľ) v Krajskom združení advokátov v Bratislave, kde neskôr v rokoch 1972 až 1990 pôsobil ako advokát.

V roku 1990 viedol komisiu pre prípravu nového zákona o advokácii. V rokoch 1990 až 2010, po opakovanom znovuzvolení, zastával funkciu predsedu Slovenskej advokátskej komory. V priebehu výkonu funkcie predsedu Slovenskej advokátskej komory bol zároveň jedno volebné obdobie aj členom Súdnej rady SR a bol členom Vedeckých rád Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte Univerzity v Trnave.

Právne služby poskytuje v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, občianskeho práva, trestného práva pokiaľ ide o prípady súvisiace s podnikaním, pracovného práva, práva cenných papierov, zmenkového a šekového práva, energetiky a dopravy.

Zároveň je členom Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave.

JUDr. Zoltán Ludik

JUDr. Zoltán Ludik

Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pôsobil ako právny asistent od roku 2005. Ako súčasť tímu DETVAI LUDIK MALÝ UDVAROS pôsobí od roku 2008, od roku 2014 ako partner.

Radí klientom v oblasti automobilové priemyslu a ťažkého priemyslu, zdravotníctva a farmácie, bankovníctva a financií. Vo svojej praxi sa mimo iné sústredí na problematiku bankového a nebankového financovania podnikov, fúzií a akvizícii (M&A), poisťovníctva, pracovného práva, odmeňovania a zamestnaneckých systémov spoluúčasti. Úspešne zastupoval klientov vo viacerých vysokoprofilových súdnych sporoch.

Je členom Slovenskej advokátskej komory a viacerých medzinárodných organizácií združujúcich advokátov: DACH - Europäische Anwaltsvereinigung, ABA - American Bar Association, IPBA - Inter-Pacific Bar Association.

Pôsobí ako člen dozornej rady spoločnosti pôsobiacej v petrochemickom priemysle a predseda dozornej rady spoločnosti pôsobiacej v oblasti dopravnej infraštruktúry.

V rámci pro bono aktivít radí viacerým združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

Mgr. Jakub Malý

Mgr. Jakub Malý

Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas štúdia pôsobil ako právny asistent od roku 2005. Ako súčasť tímu DETVAI LUDIK MALÝ UDVAROS pôsobí od roku 2008, od roku 2014 ako partner.

Radí klientom v oblasti automobilové priemyslu a ťažkého priemyslu, zdravotníctva a farmácie, bankovníctva a financií. Vo svojej praxi sa mimo iné sústredí na problematiku bankového a nebankového financovania podnikov, fúzií a akvizícii (M&A), poisťovníctva, pracovného práva, odmeňovania a zamestnaneckých systémov spoluúčasti. Úspešne zastupoval klientov vo viacerých vysokoprofilových súdnych sporoch.

Je členom Slovenskej advokátskej komory a viacerých medzinárodných organizácií združujúcich advokátov: DACH - Europäische Anwaltsvereinigung, ABA - American Bar Association, IPBA - Inter-Pacific Bar Association.

Pôsobí ako člen dozornej rady spoločnosti pôsobiacej v petrochemickom priemysle a predseda dozornej rady spoločnosti pôsobiacej v oblasti dopravnej infraštruktúry.

V rámci pro bono aktivít radí viacerým združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

JUDr. Zoltán Ludik

JUDr. Zoltán Ludik

Po štúdiu skončenom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal titul doktor práv v roku 1978.

V rokoch 1973 - 1976 bol advokátskym koncipientom a od roku 1977 bol zapísaný ako advokát v Krajskom združení advokátov v Bratislave.

V roku 1990 sa podieľal na príprave návrhu zákona o advokácii.

Dr. Udvaros je zakladajúcim členom advokátskej kancelárie Detvai Ludik Malý Udvaros. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva nadnárodným klientom v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva týkajúcom sa nehnuteľností. V práci sa orientuje aj na transportné a poistné právo, vrátane náhrady škody v doprave, právo duševného vlastníctva, na problematiku farmaceutického priemyslu . Venuje sa zastupovaniu klientov v súdnych / rozhodcovských konaniach, vrátane konkurzného práva.

V súčasnosti je členom Slovenskej advokátskej komory a DACH Europäische Anwaltsvereinigung. Od r. 1992 do roku 2010 bol členom Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory. V rámci Slovenskej advokátskej komory sa venuje medzinárodnej spolupráci národných komôr.

Právnici

JUDr. Eva Detvaiová

Graduated from the Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bystrica in 2001, where she gained her Doctor of Laws degree.

More info

Mgr. Peter Udvaros

Graduated from the Faculty of Law of Charles University in 1999. He is a member of the Slovak Bar Association and the Czech Bar

More info

JUDr. Juraj Gabriško

He graduated from the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava in 2006. In 2009, the Doctor of Laws degree was

More info

Mgr. Peter Udvaros

Graduated from the Faculty of Law of Charles University in 1999. He is a member of the Slovak Bar Association and the Czech Bar

More info

JUDr. Eva Detvaiová

Graduated from the Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bystrica in 2001, where she gained her Doctor of Laws degree.

More info

Advokátski koncipienti

JUDr. Eva Detvaiová

Graduated from the Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bystrica in 2001, where she gained her Doctor of Laws degree.

More info

Mgr. Peter Udvaros

Graduated from the Faculty of Law of Charles University in 1999. He is a member of the Slovak Bar Association and the Czech Bar

More info

JUDr. Juraj Gabriško

He graduated from the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava in 2006. In 2009, the Doctor of Laws degree was

More info

Mgr. Peter Udvaros

Graduated from the Faculty of Law of Charles University in 1999. He is a member of the Slovak Bar Association and the Czech Bar

More info

JUDr. Eva Detvaiová

Graduated from the Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bystrica in 2001, where she gained her Doctor of Laws degree.

More info

Sekretariát

Viera Šindlerová

Katarína Lehutová

Lucia Borčinová

VYKROČTE. STOJÍME PRI VÁS.